Jdi na obsah Jdi na menu
 


Canisterapie - základní info

Donáš P.A.C. se specializuje na děti a mládež s poruchou ADD, ADHD, s poruchami emocí, atd. ..

 
Naši psi jsou speciálně vycvičení a klientům nabízí odreagování, motivaci ke zvýšení fyzické aktivity, pomáhají rozvíjet jemnou motoriku, odbourávat úzkost, pocity osamění, depresi, stres a poskytují pocit bezpečí a jistoty. Nezastupitelnou výhodou psa je to, že není jen neživým  pracovním rehabilitačním nástrojem, ale i komunikačním prostředkem, který umožňuje v mnoha případech napomoci řešit problémy jinak velmi těžce zvládnutelné jinými způsoby. Stejně důležitá je i ta okolnost, že pes představuje část živé, hmatatelné přírody, se kterou se dnešní dětí a mládež mají možnost stále méně setkávat. A skrze poznávání přírody  jsme schopni lépe poznávat i sama sebe.

Jedním z terapeutických prostředků je zoorehabilitace (canisterapie) za využití psů. Dovolte, abychom na těchto  webových stránkách tuto poměrně novou metodu představili pomoci našich psích pomocníků 

Naše současnost je charakterizována mimo jiné i prudkým rozvojem celé řady oborů lidské činnosti. Takto získané nové poznatky stále více ovlivňují a mění náš pohled  na  řešení celé řady  problémů soudobé  civilizace. Obdobný vývoj se nezastavil ani v oblasti sociální a pedagogické. Jedním z reprezentantů těchto nových přístupů je i poměrně nový obor zoorehabilitace (canisterapie)

Zoorehabilitaci lze charakterizovat jako jeden z terapeutických prostředků, ve kterém jsou činnosti se zvířaty  využívány  pro  práci s dětmi nebo klienty  s handicapem fyzickým, duševním nebo kombinovaným. Tyto aktivity na bázi biologické přirozenosti umožňují  nebo zlepšují správný  psychosomatický vývoj zdravotně postižených a  znevýhodněných  osob. Specifikou  naší činnosti  je, že mimo jiné uplatňujeme tuto metodu u dětí s poruchami chování.

 

Mnohé z Vás  jistě zaujal již  samotný název této sekce a termín zoorehabilitace za využití psů. Daleko známější  v povědomí veřejnosti  je  totiž výraz canisterapie. Dle našeho soudu správněji je v poslední době  v odborných publikacích i praxi nahrazován termín canisterapie slovem zoorehabilitace. Důvodem je  snaha o  přesnější vystižení  této  aktivity se zvířaty. Výraz terapie by měl být  terminologicky používán  výhradně  ve spojení s lékařskými a psychologickými postupy, které mohou uplatňovat pouze lékaři nebo psychologové s patřičným odborným vzděláním. Termín zoorehabilitace lépe vystihuje podstatu aktivit se zvířaty  pro zlepšení  života handicapovaných. Tato teze ovšem neznamená se uzavírat do sebe, ale naopak  jen  ve spolupráci s ostatními oborníky naplno využít schopností zvířat pro individuálně cílenou pomoc. V našich podmínkách se tak děje v úzké součinnosti s psychology, etopedy a  speciálními pedagogy. Neméně důležitá je i podpora a zájem rodičů při aplikaci této specifické metody.

V rámci zoorehabilitace má specifické postavení  zoorehabilitace za využití psů. Z mnoha subjektivních i objektivních důvodů jsou vazby mezi člověkem a psem velmi silné. Jistě to souvisí i s historickým vývojem obou  těchto živočišných druhů, kdy úzké soužití mezi Homo sapiens a Canis familiaris trvající již tisíciletí je doloženo nejen archeologickými, ale i genetickými a dalšími  výzkumy.

Pes a člověk se vždy navzájem ovlivňovali a společně kráčeli staletími. Se změnami v lidské společnosti se měnilo i nazírání člověka na psa i způsoby, jakými byl pes používán ve prospěch člověka. Prvotně to byl pomocník při lovu, boji,  pastvě a ochraně obydlí, ale i bytost, která poskytovala duchovní oporu. Od novověku se hlavní úloha psa postupně zřetelně přesouvá právě do této oblasti. Cílené humánně-animální interakce pro zdraví člověka mají delší historii, než by se na první pohled mohlo zdát

 

Již ve středověku byla v belgickém Geelu zvířata systematicky používána k těmto účelům. Na konci 18. století bylo součástí změny pohledu na psychiatrické pacienty společností Society of Friends v Anglii i využití zvířat pro terapeutické potřeby. Obdobné aktivity byly prováděny v 19. století v Německu a dalších zemích. Bouřlivým vývojem prošel obor zoorehabilitace ve 20. století a v současnosti se koncipuje jako uznávaná metoda rehabilitace  osob s handicapem v oblasti fyzické, psychické nebo sociální (včetně dětí s poruchami chování).

 

Nezastupitelnou výhodou psa je to, že   není jen neživým  pracovním rehabilitačním nástrojem, ale i komunikačním prostředkem, který umožňuje v mnoha případech napomoci řešit problémy jinak velmi těžce zvládnutelné jinými způsoby. Stejně důležitá je i ta okolnost, že pes představuje část živé, hmatatelné přírody, se kterou se dnešní dětí mají možnost stále méně setkávat. A skrze poznávání přírody  jsme schopni lépe poznávat i sama sebe.

 Metody

 1. Animal Assisted Activities , /  AAA /  – aktivity za pomoci zvířat, resp. psů

 Metoda  je založena na navázání přirozeného kontaktu  dítěte  se zvířetem. Obecným cílem je celková aktivizace  dítěte. V praxi to znamená pomoc při odbourávání stresu, uzavřenosti, nečinnosti, zlepšování komunikace a motivace. Metoda je i součástí zážitkové terapie a součástí volnočasových aktivit dětí. Používanými technikami jsou například různé způsoby péče o zvíře, přijímaní  přiměřené odpovědnosti za psa,  individuální a společné hry.

 2. Animal Assisted  Therapy , / AAT /  -  terapie za pomoci zvířat, resp. psů

 Metoda opět využívá přirozených schopností psů v interakci s dětmi. Obecným cílem je  individuální podpora  oslabených nebo absentujících  funkcí dítěte v oblasti sociální, emocionální, kognitivní a fyzické s důrazem na etopedickou stránku. Cíle canisterapie jsou stanovovány a pravidelně vyhodnocovány a v součinnosti s psychology, etopedy a odborným vychovatelským týmem. V některých případech je canisterapie i součástí  diagnostických metod.  Používané techniky se liší dle individuálních potřeb jednotlivých dětí.

Formy canisterapie (dále jen CT)

Individuální CT zahrnuje setkání dítěte s jedním nebo více psy. Je to program časově i odborně náročný, umožňující individuální cílenou terapii k řešení konkrétních problémů dítěte. Na základě vypracovaného   CT plánu probíhají jednotlivá sezení, která jsou pravidelně vyhodnocována se stanovením dalších dílčích postupů a následným celkovým zhodnocením. Tato forma je hlavní náplní našich CT aktivit. Více s o ní dočteme v části věnované CT týmu.

Skupinová CT je založena na vzájemné interakci mezi více dětmi a jedním nebo více psy. Má vždy určitý konkrétní cíl a je využívána spíše jednorázově  nebo s menším počtem opakování. Zpravidla jsou cílovými jedinci  děti z jedné výchovné skupiny a CT  je využívána zejména při pomoci v nastavování  a utváření  odpovídajících vztahů ve skupině, nácviku kooperace   při činnostech. Dobré výsledky jsou  vykazovány i při upevňování sourozeneckých vazeb nebo zlepšování  vztahů mezi problémovými jedinci a ostatními vrstevníky ve skupině.

Kam docházíme

- ZŠ Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734, příspěvková organizace

- Speciálně pedagogické centrum, detašované pracoviště Polní 10, JBC 

- Speciálně pedagogické centrum, detašované pracoviště J. Hory 33, JBC.

- MŠ Motýlek, Broumovská, Liberec

 

-Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče,
  základní škola, mateřská škola  Liberec

   U opatrovny 444/3
   460 01  Liberec 

 

Náš tým

Stanislav Novotný - spec. Pedagog, kynolog, canisasistent
  tel.: 602 681 501  
 a Bordercolie  DONÁŠ . Tříletý pes  s temperamentem charakteristickým pro toto plemeno. Jeho aktivita však není bezbřehá a dokáže výborně pracovat i v klidnějším režimu. Je velmi oblíbený zvláště mezi malými a mladšími dětmi pro svůj sympatický  vzhled, veselou povahu  a schopnost  zvládat nejrůznější pohybové triky a aktivity

Helena Bartoníčková - zdravotní sestra, canisasistent

a foxteriér IGOR. Rok a půl starý pes, pracuje s dětmi soustředěně s dostatečnou dávkou přirozeného temperamentu. Má také velikou odolnost při práci s klienty, kteří nemají cit z důvodu postižené motoriky. Je dobře ovladatelný a vhodný pro práci s dětmi i mládeží.

 

Canisterapeutické osmero

1. Před vstupem do zařízení je pes čistý (srst, tlapky) a upravený (v případě nepříznivého počasí nosíme s sebou vždy hadřík, ručník na utření) = hygiena psa.

 

2. Pes je každoročně komplexně přeočkován a minimálně 2x ročně odčervován (doložit očkovacím průkazem) - jen zdravý pes může pracovat.

 

3. Canisterapeut se v zařízení přezouvá, je vždy čistě oděn, upraven.

4. Doporučení: Uzavření písemné smlouvy se zařízením (datum, čas návštěvy,…). Záleží na vzájemné dohodě.

5. Se psem pracuje canisterapeut pouze tehdy, je-li pes i psovod v optimální fyzické a psychické kondici.

 

6. Canisterapeut nikdy nezůstává s klientem při práci o samotě. Trváme na přítomnosti odpovědného personálu a dbáme jejich pokynů.

7. Canisterapeut od psa neodchází, nenechává ho v žádném případě s klientem, ani s personálem samotného (za svého psa nese zodpovědnost psovod).

 

8. Jeví-li pes známky únavy, pes neochotně pracuje (je nervózní, těkavý) má canisasistent právo ihned ukončit terapii a věnovat psu prostor pro odpočinek, regeneraci sil, vyběhání na bezpečném místě,… (pes po práci v klidu načerpá síly).

 

 

Příspěvky

Zoorehabilitace

20. 6. 2012

Zoorehabilitaci lze charakterizovat jako jeden z terapeutických prostředků,...

 

Úvod do canisterapie

19. 6. 2012

Donáš P.A.C. se specializuje na děti a mládež s poruchou ADD, ADHD, s poruchami emocí, atd. ..


Naši psi jsou speciálně vycvičení a klientům nabízí odreagování, motivaci ke zvýšení fyzické aktivity, pomáhají rozvíjet jemnou motoriku, odbourávat úzkost, pocity osamění, depresi, stres a poskytují pocit bezpečí a jistoty.
Nezastupitelnou výhodou psa je to, že není jen neživým  pracovním rehabilitačním nástrojem, ale i komunikačním prostředkem, který umožňuje v mnoha případech napomoci řešit problémy jinak velmi těžce zvládnutelné jinými způsoby. Stejně důležitá je i ta okolnost, že pes představuje část živé, hmatatelné přírody, se kterou se dnešní dětí a mládež mají možnost stále méně setkávat. A skrze poznávání přírody  jsme schopni lépe poznávat i sama sebe.

Jedním z terapeutických prostředků je zoorehabilitace (canisterapie) za využití psů. Dovolte, abychom na těchto  webových stránkách tuto poměrně novou metodu představili pomoci našich psích pomocníků

Naše současnost je charakterizována mimo jiné i prudkým rozvojem celé řady oborů lidské činnosti. Takto získané nové poznatky stále více ovlivňují a mění náš pohled  na  řešení celé řady  problémů soudobé  civilizace. Obdobný vývoj se nezastavil ani v oblasti sociální a pedagogické. Jedním z reprezentantů těchto nových přístupů je i poměrně nový obor zoorehabilitace (canisterapie).

 
 

 
Archiv

Kalendář
<< listopad / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 19404
Měsíc: 190
Den: 3